Kategorier
Information Nyheter Stämma

KALLELSE TILL STÄMMA 30/5

Idag har kallelse till årets föreningsstämma skickats ut med e-post, utdelning och anslag i trappuppgångar. Medlemmar som inte uppgett e-postadress och inte bor i fastigheten kallas brevledes. I enlighet med personuppgiftslagen (och GDPR från 25 maj, 2018) publiceras inte motioner och liknande som innehåller personuppgifter här på hemsidan eller på anslag i trappuppgångar.

Datum : Onsdag 30 maj 2018
Tid : Kl. 19:00
Plats : Vårfrukyrkan, Fruängens kyrkogata 7, 12951 Hägersten

Inregistrering sker från kl. 18.30. Obs! Vänligen ta med giltig legitimation. Varje bostadsrätt har en röst på föreningsstämman. När två personer tillsammans äger en bostadsrätt får man inom boendet utse en person som har rätt att rösta eller uttala sig på stämman. Medlem får även utöva sin rösträtt genom ombud. Endast annan medlem, make eller närstående, som varaktigt
sammanbor med medlemmar får vara ombud. Ombud får inte företräda mer än en medlem. Ombudet skall lämna en skriftlig, dagtecknad fullmakt.

Stämmans utlysande sker genom personlig kallelse via e-post, utdelning eller post. Utöver detta har även kallelse meddelats i alla föreningens trappuppgångar.

Angående förslag till nya stadgar som behandlas under §18 i dagordningen

Extra föreningsstämma i BRF Doktorn den 12 april 2018 beslutade med 18 röster för och 0 röster mot att anta styrelsens förslag till nya stadgar. För det andra beslutet som behandlas under §18 i
dagordningen krävs två tredjedels majoritet eller den större majoritet som krävs enligt 9 kap. 23§ Bostadsrättslagen.

Dagordning

§1 Stämmans öppnande
§2 Godkännande av dagordning
§3 Val av stämmoordförande
§4 Anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare
§5 Val av två justeringsmän tillika rösträknare
§6 Fråga om stämman i stadgeenlig ordning blivit utlyst
§7 Fastställande av röstlängd
§8 Föredragning av styrelsens årsredovisning
§9 Föredragning av revisorns berättelse
§10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
§11 Beslut av resultatdisposition
§12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöter
§13 Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår
§14 Beslut om antalet styrelseledamöter, suppleanter, revisorer och revisorssuppleanter
§15 Val av styrelseledamöter och suppleanter
§16 Val av revisorer och revisorssuppleant
§17 Val av valberedning
§18 Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende
enligt 37§
§19 Stämmans avslutande

Förslag till nya stadgar finns tillgängliga på brfdoktorn.se, eller genom att kontakta styrelsen.
Årsredovisningen finns tillgänglig som utskick via e-post, eller genom att kontakta styrelsen.