Kategorier
Information Nyheter

INFORMATION TILL MEDLEM I BRF DOKTORN OM BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

De personuppgifter som du lämnat i samband med att du tecknat upplåtelseavtal eller överlåtelseavtal och beviljats medlemskap i Brf Doktorn kommer att behandlas i den utsträckning som behövs för att föreningen ska kunna fullgöra sina förpliktelser enligt gällande lagstiftning.
 
Det kan gälla avisering av årsavgiften, att föra medlemsförteckning och lägenhetsförteckning och annat som hör till den löpande förvaltningen.
 
Även personuppgifter som inhämtas under tiden du bor i föreningen kan komma att behandlas, såsom exempelvis uppgifter om betalningsförsummelser och underlag för ombyggnation av bostadsrätten. Dessa sparas under den tid som är nödvändig för eventuella rättsliga anspråk, som längst tio år. Uppgifter i samband med störningar i boendet sparas som längst i tio år eller tills att bostadsrätten övergår till annan medlem, och kommer därefter raderas eller avidentifieras.
 
Dina personuppgifter kan också komma att lämnas ut till förening som bostadsrättsföreningen är medlem i och företag som bostadsrättsföreningen samarbetar med i sin fastighetsförvaltning.
 
Personuppgifter av typen e-postadress och/eller telefonnummer som du har lämnat till styrelsen används enbart för att kommunicera med dig om du inte specifikt ger samtycke till att dessa personuppgifter får delas till tredje part. E-postmeddelanden raderas senast tre månader efter ärendet är avslutat om ingen gällande lagstiftning kräver längre lagringstid.
 
Du har rätt att få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas och hur de behandlas. Detta får du utan kostnad om begäran sker i rimlig omfattning. Vid upprepade förfrågningar kan en avgift komma att tas ut.
 
Du kan också begära rättelse av de personuppgifter som behandlas. Kontakta då styrelsen.