Kategorier

Valberedningen

Föreslå kandidater för nominering till styrelsen, revisorer och valberedningen.

valberedningen@brfdoktorn.se

Alla medlemmar i BRF Doktorn har rätt att föreslå kandidater till olika uppdrag i föreningen. Det handlar om ledamöter och suppleanter i BRF Doktorns styrelse, revisorer samt ledamöter till valberedningen.

Förslagen som ställs till valberedningen ska innehålla såväl de föreslagna kandidaternas som förslagsställarnas namn, adress och telefonnummer. Kandidaternas ålder, yrke och eventuella förslagsuppdrag bör också anges. Dessutom är det bra att lägga till en kort motivering till varför den föreslagna personen skulle vara lämplig för uppdraget.

Föreningsstämman väljer styrelseledamöter och suppleanter. Mandattiden är vanligen två år för styrelseledamöter och ett år för suppleanter.

Föreningsstämman väljer 1-2 revisorer varje år. Dessa utgörs av en intern och en extern revisor.

Valberedningen väljs av föreningsstämman varje år.

De som föreslås ska vara medlemmar i BRF Doktorn. De ska även vara underrättade och själva ha godkänt nomineringen.

Valberedningen 2020/2021

Består av två personer varav en är sammankallande.