Kategorier
Nyheter Stämma

KALLELSE TILL STÄMMA 27 MAJ

Välkommen till årets stämma! Vi har några riktigt intressanta motioner från medlemmarna och en proposition från styrelsen att besluta om.

Kallelsen har skickats via e-post och kommer delas ut till medlemmar som inte angett e-postadress under slutet på denna vecka, inklusive helgen.

Kallelsen innehåller personuppgifter och kan inte publiceras i sin helhet på hemsidan. Nedan följer dagordningen. Kontakta styrelsen för att få en kopia på kallelsen.

KALLELSE TILL FÖRERENINGSTÄMMA I BRF DOKTORN

Datum: Måndagen 27 maj 2019
Tid: 19:00 (registrering öppnar 18:30)
Plats: Vårfrukyrkan, Fruängens kyrkogata 7, 129 51 Hägersten

Dagordning enligt stadgarna §15 för BRF Doktorn

 1. Öppnande
 2. Val av stämmoordförande
 3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 4. Godkännande av dagordningen
 5. Val av två justerare tillika rösträknare
 6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 9. Föredragning av revisorns berättelse
 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Beslut om resultatdisposition
 12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 13. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår
 14. Beslut av antal ledamöter och suppleanter
 15. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 16. Val av revisorer och revisorssuppleant
 17. Val av valberedning
 18. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende
 19. Avslutande