Kategorier
Nyheter Stämma Valberedningen

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA I BRF DOKTORN

Medlemmar i Brf Doktorn hälsas välkomna till föreningsstämma i Brf Doktorn.
Datum: Tisdag 16 maj 2017
Tid: kl. 19.00

Plats: Brf Nackspegelns föreningslokal, Doktor Widerströms gata 80 (på gaveln)

Inregistrering sker från kl. 18.30. Obs! Vänligen ta med giltig legitimation.
Varje bostadsrätt har en röst på föreningsstämman. När två personer tillsammans äger en
bostadsrätt får man inom boendet utse en person som har rätt att rösta eller uttala sig på
stämman. Medlem får även utöva sin rösträtt genom ombud. Endast annan medlem, make eller
närstående, som varaktigt sammanbor med medlemmar får vara ombud. Ombud får inte företräda
mer än en medlem. Ombudet skall lämna en skriftlig, dagtecknad fullmakt.
Stämmans utlysande sker genom personlig kallelse via e-mail. Utöver denna har även kallelse
meddelats i alla föreningens trappuppgångar samt på brfdoktorn.se
__________________________________________________________________________________________________________________
Dagordning
§1 Stämmans öppnande
§2 Godkännande av dagordning
§3 Val av stämmoordförande
§4 Anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare
§5 Val av två justeringsmän tillika rösträknare
§6 Fråga om stämman i stadgeenlig ordning blivit utlyst
§7 Fastställande av röstlängd
§8 Föredragning av styrelsens årsredovisning
§9 Föredragning av revisorns berättelse
§10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
§11 Beslut av resultatdisposition
§12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöter
§13 Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår
§14 Beslut om antalet styrelseledamöter, suppleanter, revisorer och revisorssuppleanter
§15 Val av styrelseledamöter och suppleanter
§16 Val av revisorer och revisorssuppleant
§17 Val av valberedning
§18 Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende
enligt 37§
§19 Stämmans avslutande