Kategorier
Nyheter Stämma

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA

BRF Doktorn kallar till föreningsstämma tisdagen den 30 juni. 214 medlemmar har kallats via e-post och 40 medlemmar via utdelning. Kallelsen har också publicerats i samtliga trappuppgångar, i föreningens grupp på Facebook samt här på hemsidan. Kontakta styrelsen vid frågor.

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA I BRF DOKTORN

Datum:              Tisdagen 30 juni 2020

Tid:                      19:00 (registrering öppnar 18:30)

Plats:                  Vårfrukyrkan, Fruängens kyrkogata 7, 129 51 Hägersten

Vi uppmanar våra medlemmar, speciellt äldre och övriga i riskgrupper, att om möjligt rösta via ombud p.g.a. Covid19-pandemin. Information om frivilliga ombud finns i kallelsen. Kontakta gärna någon av dem, överlämna signerad och daterad fullmakt samt hur du önskar att de röstar åt dig på stämman.

Medlemmar i BRF Doktorn hälsas välkomna till föreningsstämma. Medtag giltig legitimation vid fysisk närvaro.

Varje medlem har en röst. Om flera medlemmar innehar bostadsrätt gemensamt har de dock tillsammans endast en röst. Medlem som innehar flera lägenheter har också endast en röst.

Medlem får utöva sin rösträtt genom ombud. Ombudet ska visa upp skriftlig, underskriven och daterad fullmakt. Fullmakten ska uppvisas i original och gäller högst ett år från utfärdandet. Styrelsen har beslutat att ombud får företräda ett obegränsat antal medlemmar enligt lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. På föreningsstämma får medlem medföra högst ett biträde. Biträdets uppgift är att vara medlemmen behjälplig. Biträde har yttranderätt.

Ombud och biträde får endast vara: annan medlem, medlemmens make/maka, registrerad partner eller sambo, föräldrar, syskon, myndigt barn, annan närstående som varaktigt sammanbor med medlemmen i föreningens hus, samt god man.

Dagordning enligt stadgarna §15 för BRF Doktorn

1.                         Öppnande

2.                         Val av stämmoordförande

3.                         Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare

4.                         Godkännande av dagordningen

5.                         Val av två justerare tillika rösträknare

6.                         Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst

7.                         Fastställande av röstlängd

8.                         Föredragning av styrelsens årsredovisning

9.                         Föredragning av revisorns berättelse

10.                       Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

11.                       Beslut om resultatdisposition

12.                       Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

13.                       Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår

14.                       Beslut av antal ledamöter och suppleanter

15.                       Val av styrelseledamöter och suppleanter

16.                       Val av revisorer och revisorssuppleant

17.                       Val av valberedning

18.                       Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende

19.                       Avslutande