Kategorier

Årsstämma

BRF Doktorn räkenskapsår är 1 Januari – 31 december. Ordinarie årsstämma hålls vanligen under maj. Kallelse till stämma sker genom anslag i varje port, tidigast en månad och senast fjorton dagar före stämman.

Årsredovisningar mailas ut till samtliga medlemmar som har registrerat sin e-postadress. På begäran kan ett utskrivet exemplar hämtas upp i föreningslokalen efter kontakt med styrelsen.

I stadgarna hittar du närmast information om datum och andra regler som gäller bland annat rösträtt, kallelse och stämma. Stämman är ett viktigt tillfälle för att påverka sitt boende eftersom vi väljer styrelse, valberedning och revisorer samt behandlar motioner.

Föreningsstämman är det ett av få tillfällen då ett större antal av föreningens medlemmar träffas. Om du inte kan vara med själv på stämman kan du företrädas av ombud, som röstar för dig. Förutsättningarna för att vara ombud regleras i stadgarna. Du har också möjlighet att ta med dig en bisittare.

Motioner
Du kan som enskild medlem påverka ditt boende bland annat genom att lämna in motioner för omröstning vid årsstämman. BRF Doktorn är en ekonomisk förening och fungerar enligt reglerna för en sådan. Lämna din motion till styrelsen i god tid före stämman och glöm inte att skriva under med namn och lägenhetsnummer. Inlämnade motioner med styrelsens svar meddelas medlemmar innan årsstämman. Regler för motionstid och annat finns i stadgarna. Använd detta dokument för att skapa en motion.

Röstning/Fullmakt/Ombud
Varje medlem har en röst. Innehar flera medlemmar bostadsrätt gemensamt, har de tillsammans endast en röst. Medlem får endast utöva sin rösträtt genom ombud, om ombudet är äkta make/maka eller person som är närstående och varaktigt sammanboende med medlemmen eller annan medlem i föreningen. Inga deltagare på stämman får dock såsom ombud företräda mer än en medlem. Fullmakten skall vara skriftlig, daterad och gäller högst ett år efter utfärdandet. Använd detta dokument för att skapa en fullmakt.